นักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2563

สถานะซ้ำซ้อนรายสังกัด

# สังกัด ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 257 257 237 20
100%
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 216 216 110 106
100%
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 400 400 284 116
100%
4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 173 173 145 28
100%
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 135 135 108 27
100%
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 173 173 119 54
100%
7 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 4 4 3 1
100%
8 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 541 502 282 220
93%
9 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 585 534 256 278
91%
10 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 45 33 22 11
73%
11 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 13 0 0 0
0%
รวมทั้งหมด 2,542 2,427 1,566 861
95%