นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว 5 5 4 1
100%
2 ท้องถิ่น รร.จุมจังพลังราษฎร์ 5 5 4 1
100%
3 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ 1 1 0 1
100%
4 ท้องถิ่น รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง 1 1 1 0
100%
5 ท้องถิ่น รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 4 4 3 1
100%
6 ท้องถิ่น รร.นาเชือกวิทยาคม 2 2 1 1
100%
7 ท้องถิ่น รร.คลองขามวิทยาคาร 2 2 0 2
100%
8 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ 1 1 1 0
100%
9 ท้องถิ่น รร.เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 12 12 8 4
100%
10 ศึกษาพิเศษฯ กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 4 4 3 1
100%
11 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 2 2 1 1
100%
12 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 บ้านโนนโพธิ์ศรี 2 2 2 0
100%
13 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 บ้านลาดวิทยาเสริม 5 5 5 0
100%
14 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 หัวขวาวิทยา 5 5 1 4
100%
15 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 2 2 0 2
100%
16 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 4 4 3 1
100%
17 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 1 1 1 0
100%
18 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 5 5 5 0
100%
19 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 3 3 3 0
100%
20 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ดงพยุงสงเคราะห์ 1 1 0 1
100%
21 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 หนองพอกวิทยายน 3 3 0 3
100%
22 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 1 1 0 1
100%
23 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กุดครองวิทยาคาร 2 2 2 0
100%
24 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สายป่าแดงวิทยา 2 2 1 1
100%
25 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1 1 0 1
100%
26 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สามัคคีสำราญวิทย์ 1 1 1 0
100%
27 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 บ้านคำเชียงวัน 1 1 1 0
100%
28 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 บ้านม่วงวิทยาคม 2 2 2 0
100%
29 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1 1 1 0
100%
30 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ชุมชนแก้งคำวิทยา 4 4 4 0
100%
31 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สหัสขันธ์วิทยาคม 1 1 1 0
100%
32 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สิงห์สะอาด 9 9 9 0
100%
33 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1 1 1 0
100%
34 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 1 1 1 0
100%
35 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 2 2 2 0
100%
36 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 1 1 0 1
100%
37 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นาคูณวิทยา 1 1 1 0
100%
38 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 11 11 11 0
100%
39 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 2 2 2 0
100%
40 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 3 3 3 0
100%
41 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สามชัยอุดมวิทย์ 2 2 0 2
100%
42 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ท่านาจานวิทยา 1 1 0 1
100%
43 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 บ้านหนองกุงใหญ่ 2 2 1 1
100%
44 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 อนุบาลกาฬสินธุ์ 17 17 16 1
100%
45 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 บึงวิชัยสงเคราะห์ 1 1 1 0
100%
46 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 แก่งนาขามสามัคคี 1 1 1 0
100%
47 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 3 3 3 0
100%
48 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ปลาเค้าวิทยาคาร 7 7 7 0
100%
49 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สะอาดประชาสรรพ์ 2 2 2 0
100%
50 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ชุมชนนาจารย์วิทยา 1 1 1 0
100%
51 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 หนองทุ่มสงเคราะห์ 1 1 0 1
100%
52 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 บ้านต้อนวิทยาคาร 1 1 0 1
100%
53 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 2 2 2 0
100%
54 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 3 3 3 0
100%
55 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กลางหมื่นสงเคราะห์ 1 1 0 1
100%
56 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1 1 0 1
100%
57 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1 1 1 0
100%
58 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 1 0
100%
59 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 คำปลาฝาโนนชัย 1 1 1 0
100%
60 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 แกเปะราษฎร์นิยม 2 2 1 1
100%
61 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ดงเมืองวิทยาคาร 2 2 1 1
100%
62 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เชียงเครือวิทยาคม 2 2 2 0
100%
63 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 2 2 0 2
100%
64 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองเม็กวิทยา 1 1 1 0
100%
65 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โนนศิลาสว่างวิทย์ 1 1 1 0
100%
66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บัวสะอาดส่งเสริม 4 4 0 4
100%
67 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 2 2 1 1
100%
68 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ท่าแห่วิทยาคม 1 1 0 1
100%
69 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านชาดวิทยาคาร 1 1 1 0
100%
70 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โนนชัยประชาสรรค์ 1 1 0 1
100%
71 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ดงบังอำนวยวิทย์ 3 3 2 1
100%
72 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1 1 0 1
100%
73 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ขอนแก่นวิทยาเสริม 1 1 0 1
100%
74 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 กุดจิกวิทยาคาร 1 1 1 0
100%
75 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านหนองแซง 2 2 2 0
100%
76 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ท่าเมืองสำราญวิทย์ 1 1 0 1
100%
77 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นาตาลวิทยาคม 4 4 3 1
100%
78 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ท่าคันโทวิทยายน 2 2 1 1
100%
79 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านโนนอำนวย 3 3 1 2
100%
80 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หัวงัววิทยาคาร 1 1 0 1
100%
81 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โพนสิมอนุเคราะห์ 1 1 0 1
100%
82 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 1 1 1 0
100%
83 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 2 2 2 0
100%
84 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หัวนาคำจรูญศิลป์ 1 1 1 0
100%
85 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 1 1 0 1
100%
86 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ยางคำวิทยา 1 1 1 0
100%
87 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นากุงวิทยาเสริม 1 1 0 1
100%
88 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โนนสูงวิทยา 1 1 1 0
100%
89 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชุมชนดอนม่วงงาม 1 1 0 1
100%
90 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โคกคำวิทยา 10 10 1 9
100%
91 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ปอแดงวิทยา 3 3 3 0
100%
92 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นาดีหลุมข้าววิทยา 3 3 0 3
100%
93 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เชียงสาศิลปสถาน 1 1 1 0
100%
94 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พินิจราษฎร์บำรุง 11 11 4 7
100%
95 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ดงบังวิทยา 1 1 1 0
100%
96 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 3 3 3 0
100%
97 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วัดบ้านกุดสังข์ 1 1 0 1
100%
98 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองไผ่รัฐบำรุง 1 1 1 0
100%
99 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองไม้พลวงวิทยาคม 1 1 1 0
100%
100 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1 1 1 0
100%
101 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านโคกศรี 7 7 2 5
100%
102 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นางามแก่นลำดวนวิทยา 2 2 1 1
100%
103 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ฮ่องฮีวิทยา 2 2 0 2
100%
104 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชุมชนบ้านป่าแดง 1 1 0 1
100%
105 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หลักด่านวิทยา 2 2 2 0
100%
106 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านแกวิทยาคม 1 1 0 1
100%
107 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1 1 0 1
100%
108 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1 1 0 1
100%
109 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านหนองเสือ 3 3 1 2
100%
110 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านหนองแสง 1 1 0 1
100%
111 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองมันปลาวิทยา 2 2 2 0
100%
112 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองบัวชุม 2 2 2 0
100%
113 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ท่อนสังข์วิทยา 1 1 1 0
100%
114 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 7 7 4 3
100%
115 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พรมลีศรีสว่าง 1 1 1 0
100%
116 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จินดาสินธวานนท์ 3 3 2 1
100%
117 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองกุงศรีวิทยาคม 1 1 1 0
100%
118 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 5 5 5 0
100%
119 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คำโองวิทยา 1 1 1 0
100%
120 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ภูฮังวิทยาคาร 1 1 1 0
100%
121 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านหนองชุมแสง 4 4 2 2
100%
122 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 5 5 0 5
100%
123 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองโนวิทยา 6 6 1 5
100%
124 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เสริมเสาเล้าวิทยา 2 2 0 2
100%
125 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ไทรทองวิทยาคาร 1 1 1 0
100%
126 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประชารัฐศึกษา 5 5 3 2
100%
127 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1 1 1 0
100%
128 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 2 2 0
100%
129 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 4 3 1
100%
130 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สายปัญญาสมาคม 4 4 3 1
100%
131 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองสวงวิทยาคม 1 1 1 0
100%
132 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองแข้วิทยา 4 4 3 1
100%
133 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านหาดทรายมูล 4 4 1 3
100%
134 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โนนเตาไหหนองแก 1 1 1 0
100%
135 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คำมันปลาผดุงวิทย์ 2 2 2 0
100%
136 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 1 1 0 1
100%
137 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นาค้อวิทยาคม 2 2 0 2
100%
138 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หน่อคำประชานุเคราะห์ 1 1 1 0
100%
139 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 1 1 1 0
100%
140 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองแสงวิทยา 16 16 2 14
100%
141 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองแวงประชาสรรพ์ 2 2 2 0
100%
142 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 2 2 2 0
100%
143 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คำใหญ่วิทยา 7 7 6 1
100%
144 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองโนวิทยาคม 3 3 0 3
100%
145 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านชัยศรี 1 1 1 0
100%
146 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 2 2 2 0
100%
147 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 บ้านกุดท่าลือ 1 1 1 0
100%
148 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ป่าหวายศึกษา 1 1 1 0
100%
149 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองปะโอประชาอุทิศ 1 1 1 0
100%
150 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 4 4 2 2
100%
151 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พิมูลวิทยา 2 2 2 0
100%
152 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 2 2 2 0
100%
153 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นาขามวิทยา 1 1 1 0
100%
154 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) 15 15 15 0
100%
155 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านหนองเม็ก 1 1 1 0
100%
156 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านคำป่าหว้าน 1 1 1 0
100%
157 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 1 1 1 0
100%
158 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านกกตาล 1 1 1 0
100%
159 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1 1 0 1
100%
160 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองบัวทองวิทยาเสริม 1 1 0 1
100%
161 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านสวนผึ้ง 1 1 1 0
100%
162 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 1 1 1 0
100%
163 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจนแลนวิทยา 3 3 2 1
100%
164 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1 1 0 1
100%
165 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 1 1 0 1
100%
166 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นาไคร้ประชาสรรค์ 1 1 1 0
100%
167 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1 1 1 0
100%
168 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 3 3 2 1
100%
169 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สามัคคีบัวขาว 3 3 3 0
100%
170 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านขุมขี้ยาง 1 1 1 0
100%
171 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านนาบอน 2 2 2 0
100%
172 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นาทันวิทยา 1 1 0 1
100%
173 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านนาไร่เดียว 2 2 0 2
100%
174 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โป่งนกเปล้า 1 1 1 0
100%
175 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านเก่าเดื่อ 1 1 0 1
100%
176 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านดินจี่ 4 4 3 1
100%
177 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านดงสวนพัฒนา 3 3 0 3
100%
178 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านโพนแพง 2 2 0 2
100%
179 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านหนองม่วง 2 2 0 2
100%
180 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คำม่วงจรัสวิทย์ 2 2 2 0
100%
181 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านคำพิมูล 1 1 0 1
100%
182 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สูงเนินวิทยาคม 1 1 0 1
100%
183 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านม่วงกุล 2 2 0 2
100%
184 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านน้ำปุ้น 1 1 0 1
100%
185 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 4 4 4 0
100%
186 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านชาด 2 2 2 0
100%
187 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านนาคู 1 1 1 0
100%
188 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านบ่อแก้ว 1 1 0 1
100%
189 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สงเปลือยวิทยายน 2 2 2 0
100%
190 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 4 4 0 4
100%
191 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองบัวกลาง 1 1 1 0
100%
192 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ 1 1 1 0
100%
193 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 2 2 2 0
100%
194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านแห่เจริญวิทย์ 1 1 0 1
100%
195 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สังคมพัฒนา 6 6 6 0
100%
196 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 3 3 2 1
100%
197 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สามัคคีวิทยาคม 2 2 2 0
100%
198 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หัวงัววิทยาคม 1 1 0 1
100%
199 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นามนราษฎร์สงเคราะห์ 9 9 8 1
100%
200 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านบึงโคกสะอาด 1 1 1 0
100%
201 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชุมชนบ้านบอนวิทยา 1 1 1 0
100%
202 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองแวงวิทยานุกูล 1 1 1 0
100%
203 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 1 1 1 0
100%
204 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านสี่แยกสมเด็จ 26 26 17 9
100%
205 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองกุงสมเด็จ 2 2 1 1
100%
206 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สมเด็จประชานุเคราะห์ 6 6 5 1
100%
207 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านสร้างแก้ว 1 1 1 0
100%
208 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 2 2 2 0
100%
209 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 1 1 1 0
100%
210 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองแสงวิทยาเสริม 2 2 2 0
100%
211 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 1 1 0 1
100%
212 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 2 2 2 0
100%
213 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 4 4 2 2
100%
214 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านคำม่วง 1 1 0 1
100%
215 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านหนองแสง 1 1 0 1
100%
216 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 คำบงพิทยาคม 4 4 2 2
100%
217 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านห้วยฝา 1 1 0 1
100%
218 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 6 6 5 1
100%
219 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กุดสิมวิทยาสาร 2 2 1 1
100%
220 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านหนองผือ 1 1 0 1
100%
221 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1 1 1 0
100%
222 สพม.24 โคกศรีเมือง 1 1 0 1
100%
223 สพม.24 กมลาไสย 19 19 8 11
100%
224 สพม.24 ดอนไทรงามพิทยาคม 2 2 2 0
100%
225 สพม.24 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 2 2 0 2
100%
226 สพม.24 ธัญญาพัฒนวิทย์ 1 1 1 0
100%
227 สพม.24 กุฉินารายณ์ 30 30 10 20
100%
228 สพม.24 สามขาสว่างวิทย์ 5 5 1 4
100%
229 สพม.24 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 3 3 2 1
100%
230 สพม.24 โนนคำวิทยา 2 2 0 2
100%
231 สพม.24 คำม่วง 8 8 1 7
100%
232 สพม.24 เหล่ากลางวิทยาคม 4 4 3 1
100%
233 สพม.24 ไตรรัตนวิทยาคม 8 8 8 0
100%
234 สพม.24 ฆ้องชัยวิทยาคม 3 3 2 1
100%
235 สพม.24 ดอนจานวิทยาคม 13 13 12 1
100%
236 สพม.24 จำปาหลวงวิทยาคม 7 7 7 0
100%
237 สพม.24 ท่าคันโทวิทยาคาร 25 25 21 4
100%
238 สพม.24 ดงกลางพัฒนศึกษา 5 5 5 0
100%
239 สพม.24 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 7 7 6 1
100%
240 สพม.24 บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ 3 3 3 0
100%
241 สพม.24 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 3 3 2 1
100%
242 สพม.24 นามนพิทยาคม 5 5 2 3
100%
243 สพม.24 วังมนวิทยาคาร 6 6 3 3
100%
244 สพม.24 ยางตลาดวิทยาคาร 12 12 10 2
100%
245 สพม.24 โนนสูงพิทยาคม 6 6 4 2
100%
246 สพม.24 เขาพระนอนวิทยาคม 4 4 2 2
100%
247 สพม.24 ร่องคำ 18 18 12 6
100%
248 สพม.24 แก้วเสด็จพิทยาคม 3 3 3 0
100%
249 สพม.24 ผาเสวยรังสรรค์ 4 4 3 1
100%
250 สพม.24 สมเด็จพิทยาคม 14 14 14 0
100%
251 สพม.24 ประชารัฐพัฒนศึกษา 2 2 2 0
100%
252 สพม.24 สหัสขันธ์ศึกษา 9 9 4 5
100%
253 สพม.24 โนนศิลาพิทยาคม 3 3 2 1
100%
254 สพม.24 สามชัย 12 12 11 1
100%
255 สพม.24 หนองกุงศรีวิทยาคาร 4 4 3 1
100%
256 สพม.24 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 1 1 1 0
100%
257 สพม.24 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 1 1 1 0
100%
258 สพม.24 ห้วยผึ้งพิทยา 7 7 0 7
100%
259 สพม.24 ห้วยเม็กวิทยาคม 21 21 18 3
100%
260 สพม.24 หัวหินวัฒนาลัย 2 2 2 0
100%
261 สพม.24 คำเจริญวิทยาคม 2 2 2 0
100%
262 สพม.24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 1 0 1
100%
263 สพม.24 เขาวงพิทยาคาร 8 8 5 3
100%
264 สพม.24 อนุกูลนารี 18 18 18 0
100%
265 สพม.24 เมืองเหนือวิทยาคม 3 3 3 0
100%
266 สพม.24 หนองสอพิทยาคม 14 14 13 1
100%
267 สพม.24 เมืองกาฬสินธุ์ 24 24 15 9
100%
268 สพม.24 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 38 38 31 7
100%
269 สพม.24 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 6 6 5 1
100%
270 สพม.24 แก่งนาจารย์พิทยาคม 1 1 1 0
100%
271 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 27 27 21 6
100%
272 อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 8 8 4 4
100%
273 อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 19 19 16 3
100%
274 อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน 39 39 37 2
100%
275 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด 5 5 5 0
100%
276 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 9 9 3 6
100%
277 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 7 7 2 5
100%
278 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต 56 56 46 10
100%
279 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย 64 64 27 37
100%
280 อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 28 28 9 19
100%
281 อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 28 28 11 17
100%
282 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 27 27 9 18
100%
283 อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 82 82 43 39
100%
284 อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 26 26 23 3
100%
285 เอกชน อนุบาลบงกชเพชรมณี 15 15 6 9
100%
286 เอกชน อนุบาลปิยวรรณ 2 2 2 0
100%
287 เอกชน อนุบาลบานเย็น 10 10 9 1
100%
288 เอกชน บานเย็นศึกษา 8 8 3 5
100%
289 เอกชน พุทธปัญญา 6 6 4 2
100%
290 เอกชน เซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ 30 30 4 26
100%
291 เอกชน อนุบาลวราภรณ์ 3 3 3 0
100%
292 เอกชน อนุบาลปรีดี 5 5 5 0
100%
293 เอกชน เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 8 8 3 5
100%
294 เอกชน อนุบาลพรวิรุฬห์ 7 7 7 0
100%
295 เอกชน รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 3 3 3 0
100%
296 เอกชน บัณฑิตศึกษา 3 3 0 3
100%
297 เอกชน อนุบาลพรบิดา 1 1 1 0
100%
298 เอกชน อนุบาลสว่างวิทย์ 5 5 3 2
100%
299 เอกชน ธนพรวิทยา 12 12 4 8
100%
300 เอกชน อนุบาลลำปาว 13 13 13 0
100%
301 เอกชน จรชนะศึกษา 8 8 6 2
100%
302 เอกชน เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 7 7 6 1
100%
303 เอกชน อนุบาลบุญมีวิทยา 1 1 1 0
100%
304 เอกชน เอกปัญญา 68 68 27 41
100%
305 เอกชน คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 9 9 6 3
100%
306 เอกชน วัดเวฬุวัน 21 21 12 9
100%
307 เอกชน อนุบาลจันทรัตน์ 11 11 6 5
100%
308 เอกชน ไตรมิตรวิทยาเสริม 6 6 0 6
100%
309 เอกชน อนุบาลธนัญญา 30 30 21 9
100%
310 เอกชน อนุบาลพรประดิษฐ์ 26 26 14 12
100%
311 เอกชน อนุบาลธษพลศึกษา 13 13 4 9
100%
312 เอกชน มัธยมธษพล 3 3 3 0
100%
313 เอกชน อนุบาลอุดมพร 2 2 2 0
100%
314 เอกชน พรชัยวิชชาลัย 10 10 10 0
100%
315 เอกชน บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 11 11 11 0
100%
316 เอกชน กิตติรวี 50 50 11 39
100%
317 เอกชน รวมบัณฑิตศึกษา 18 18 18 0
100%
318 เอกชน ธนาศิริวัฒนศึกษา 14 14 14 0
100%
319 เอกชน อนุบาลชุลีพร 9 9 9 0
100%
320 เอกชน อนุบาลเลิศปัญญาวิชชาลัย 10 10 4 6
100%
321 เอกชน สมฤทัย 2 2 0 2
100%
322 เอกชน เขาวงวิทยา 7 7 2 5
100%
323 เอกชน อนุบาลสมฤทัย 5 5 1 4
100%
324 เอกชน อนุบาลทุ่งมน 3 3 2 1
100%
325 เอกชน สตรีชาญยุทธวิทยา 4 4 3 1
100%
326 เอกชน อนุบาลการะเกตุ 1 1 1 0
100%
327 เอกชน อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 7 7 6 1
100%
328 เอกชน อนุบาลสาธิตศึกษา 4 4 1 3
100%
329 เอกชน เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 10 10 10 0
100%
330 เอกชน ชาญยุทธวิทยา 1 1 1 0
100%
331 สำนักพุทธฯ ชัยมงคลวิทยา 2 2 2 0
100%
332 สำนักพุทธฯ วัดบุณฑริกาวาส 5 5 2 3
100%
333 สำนักพุทธฯ พระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก 4 4 1 3
100%
334 สำนักพุทธฯ พระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา 3 3 3 0
100%
335 สำนักพุทธฯ พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดปฐมแพงศรี 11 11 9 2
100%
336 สำนักพุทธฯ สมเด็จปริยัติ 7 7 4 3
100%
337 สำนักพุทธฯ วัดหนองบัวพัฒนาวิทยา 12 12 8 4
100%
338 สำนักพุทธฯ ไชยวารวิทยาเสริม 5 5 0 5
100%
339 สำนักพุทธฯ พระปริยัติธรรมวัดประชานิยม 7 7 0 7
100%
340 สำนักพุทธฯ พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง 117 117 116 1
100%
341 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฆ้องชัย 32 32 28 4
100%
342 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนจาน 42 42 42 0
100%
343 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาคู 25 25 25 0
100%
344 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสมเด็จ 38 38 23 15
100%
345 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชัย 52 52 52 0
100%
346 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองกุงศรี 55 55 55 0
100%
347 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยผึ้ง 13 13 12 1
100%
348 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 134 109 0 109
81%
349 ท้องถิ่น รร.หนองห้างพิทยา 8 0 0 0
0%
350 ท้องถิ่น รร.เนินยางประชาสามัคคี 4 0 0 0
0%
351 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 13 0 0 0
0%
352 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ 16 0 0 0
0%
353 อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทค กาฬสินธุ์ 9 0 0 0
0%
354 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 1 0 0 0
0%
355 เอกชน อนุบาลขวัญฤทัย 11 0 0 0
0%
356 เอกชน อนุบาลแสงตะวัน 28 0 0 0
0%
รวมทั้งหมด 2,542 2,427 1,566 861
95%